کمبود منیزیم در خیار

1398-01-25

کمبود منیزیم در خیار بسیار شایع است. علامت آن بدین صورت است که در برگهای مسن، فاصله بین رگبرگ ها از حاشیه به طرف داخل زرد می شود. اگر این کمبود ادامه پیدا کند، در قسمتهای زرد شده لکه های قهوه ای پیدا می شود و برگها تدریجا حالت سوخته به خود میگیرند که این امر باعث کندی رشد عمومی گیاه می شود.