بیماری سفیدک داخلی در خیار

1398-01-31

سفیدک داخلی یکی از مهم ترین بیماری های اندام هوایی خیار در کشت گلخانه ای است.