پلیستیم گلوبال Polystim Global

Swissgrow

پلیستم گلوبال به صورت ویژه و همراه با PGR جهت کنترل بخش های زایشی گیاهان (گل، گرده، میوه، بذر) و نقاط رویشی تولید شده است و دارای قدرت جذب بالا و سریع توسط گیاهان می باشد.

پلیستیم گلوبال Polystim Global

پلیستم گلوبال به صورت ویژه و همراه با PGR جهت کنترل بخش های زایشی گیاهان (گل، گرده، میوه، بذر) و نقاط رویشی تولید شده است و دارای قدرت جذب بالا و سریع توسط گیاهان می باشد.
به دلیل پارامترهای خارجی (تغذیه، آب و هوا، شرایط خاک، مسائل فیزیولوژیکی) غالبا مشکلاتی در زمان گلدهی، میوه دهی و توسعه ریشه وجود دارد. در این چنین شرایط منفی سیستم هورمونی و آنزیمی گیاه درست کار نمی کند. پلیستم گلوبال  این سیستم را مورد حمایت خود قرار داده و باعث توسعه گلدهی و میوه دهی می شود.
 
استفاده پلیستم گلوبال در دوره قبل از گلدهی باعث افزایش تعداد گل ها و میوه ها شده و از ریزش گل و میوه جلوگیری می کند. و بدین ترتیت پلیستم گلوبال باعث افزایش کیفیت و عملکرد می شود. زمانی که رشد رویشی زیاد از حد سرعت داشته باشد آن را کنترل نموده و باعث کاهش سرعت آن و القا رشد زایشی می شود.
 
در روش مصرف ریشه ای پلیستم گلوبال باعث تقویت سیستم ریشه ای و توسعه آن می شود و حتی باعث القا گلدهی در گیاه شده و همچنین از ریشه ها به کل بدنه گیاه منتقل می شود.
 
روش و میزان مصرف : (محلولپاشی و کودآبیاری)
 
تمام گیاهان : براساس نیاز 150 - 200 سی سی در 100 لیتر آب (طبق نظر مشاور تغذیه)
 
اختلاط پذیری : این محصول قابلیت اختلاط با اکثر سموم و کودهای شیمیای را دارد اما توصیه می شود در اندازه کوچک مورد آزمایش قرار گیرد.
 
نیتروژن کل : 8%          نیتروژن (نیتریک) : 3/1%          نیتروژن (آمونیاک) : 1/2%         نیتروژن (اوره): 6/4%            فسفر : 11%   پتاسیم : 5%               حداکثر میزان بیورت: 0/05 
 
بسته بندی: 1 - 5 لیتر