ریزالجینا Rizalgina

Swissgrow

ریزالجینا کود بسیار ویژه ای جهت محلولپاشی است که دارای نیتروژن ارگانیک بر پایه اسید های آمینه و پپتید هایی با وزن مولکولی پایین، NPK، منیزیم و سایر ریزمغذی ها، هیومیک اسید، جلبک دریایی و  PGR  می باشد.

ریزالجینا Rizalgina

ریزالجینا کود بسیار ویژه ای جهت محلولپاشی است که دارای نیتروژن ارگانیک بر پایه اسید های آمینه و پپتید هایی با وزن مولکولی پایین، NPK، منیزیم و سایر ریزمغذی ها، هیومیک اسید، جلبک دریایی و  PGR  می باشد.

 نیتروژن ارگانیک 2 % ماده آلی (ارگانیک) کل 22 % ، بدون هیچ گونه فلزات سنگین و به خاطر حلالیت بالای ریزالجینا به سرعت توسط برگ ها جذب می گردد. ریزالجینا را می توان در کشت های ارگانیک مورد استفاده قرار داد.  

عمدتا مواد مغذی ناکافی، خاک و شرایط نامناسب محیطی (شوری، رسی بودن بیش از اندازه، رطوبت بسیار بالا، مصرف سموم کشاورزی) اثرات منفی بر عملکرد و کیفیت میوه ها دارد.

ریزالجینا باعث مقاومت محصولات در مقابل این خطرات می شود و همچنین باعث توسعه فیزیکی، بیولوژیکی و عملکرد بالاتر می گردد.

مصرف ریزالجینا در اوایل رشد رویشی گیاهان باعث افزایش سرعت فتوسنتز می گردد. ریزالینا باعث توسعه بهتر ریشه در گیاهان میوه دار شده و در عین حال گیاهانی سالم تر و با مقاومت بیشتر نسبت به استرس های محیطی تولید می شوند.

ریزالجینا

  1. باعث افزایش سایز میوه می شود.
  2. باعث تولید میوه های با کیفیت می شود.
  3. گیاه را وادار به تولید بافت های آماس یافته و مقاوم به استرس ها و بیماری ها می کند.
  4. باعث ایجاد اعتدال بین فاز رویشی و زایشی گیاه می شود.
  5. باعث تحریک رشد شاخ و برگ و انشعابات گیاهی در زمان بروز شرایط محیطی دشوار و استرس می شود (درزمان کاهش نور و دماهای پایین)

 

روش و میزان مصرف :

درختان میوه : به صورت محلولپاش از زمان میوه دهی تا برداشت، در 3 - 4 تکرار و به میزان مصرف  2/5 تا 3 کیلوگرم در هکتار.

اخطار : بعضی از ارقام هلو و شلیل ممکن است دارای پوسته میوه بسیار نازکی باشند که باعث کمی سوختگی بر روی آن ها، خصوصا در دماها بالا خواهد شد.

انگور : از زمان ظهور خوشه تا رنگ گیری میوه، 3 - 4 بار به میزان مصرف 2/5 کیلوگرم در هکتار به صورت محلولپاشی

سبزیجات و صیفیجات : به صورت محلولپاشی در زمان رشد میوه و یا در  فاز آخر دوره رشد برگی، با تکرار 2 - 3 مرتبه و میزان مصرف 200 – 250 گرم در 100 لیتر آب.

گلها و گیاهان زینتی : باعث افزایش استحکام و رنگ بافت در زمان سیکل پایانی رشد گیاه می شود. به صورت محلولپاش  با میزان مصرف 200 تا 250 گرم در 100 لیتر آب و با تکرار 2 - 3 مرتبه

 گیاهان صنعتی (چغندر قند) : به صورت محلولپاشی و میزان مصرف 2/5 کیلوگرم در هکتار همراه با مصرف آفت کش ها و با تکرار 2 - 3 مرتبه در طول دوره غده دهی.

  • میزان مصرف های ذکر شده در هکتار و در 1000 لیتر آب می باشد.

نیتروژن کل: 10 %     نیتروژن (نیتریک): 6 %      نیتروژن (آمونیاک): 1 %       نیتروژن آلی(ارگانیک): 3 %

فسفر P2O5 : 7 %     پتاسیم KO :  21 %    منیزیم (MgO): 2 %   مسCu: 1/0 %     آهن Fe: 2/0 %     منگنز Mn: 2/0 %    روی Zn:  1/0 %

مس، آهن، منگنز و روی توسط EDTA  کلات شده اند.

بسته بندی: 1 کیلوگرم