فورتوناتو Fortunato

Genta

فورتوناتو با توجه به این که دارای  هورمون اکسین می باشد محصولی ویژه جهت تقویت فاز زایشی است که از ریزش گل ها و میوه های نارس جلوگیری می نماید.

فورتوناتو باعث افزایش چشمگیر میوه دهی (فروت ست) خصوصا در محصولات گلخانه ای می گردد.

فورتوناتو Fortunato

تجزیه ضمانت شده:

فسفر محلول

PO5

پتاسیم محلول

KO

روی کل

 Zn

12 %   

6 %

5/1 %

 
  • 2-(1-Naphtyl)Acetic Acid                                                    43/0  %
  • 2-(1-Naphtyl) Acetamide(NAD)                                         18/1  %

 

فورتوناتو با توجه به این که دارای  هورمون اکسین می باشد محصولی ویژه جهت تقویت فاز زایشی است که از ریزش گل ها و میوه های نارس جلوگیری می نماید.

فورتوناتو باعث افزایش چشمگیر میوه دهی (فروت ست) خصوصا در محصولات گلخانه ای می گردد.

 

در شرایط متفاوت آب و هوایی، تغییرات دمایی و نوری شدید، فاز زایشی گیاهان خصوصا درصیفیجات به طور چشمگیری کاهش می یابد و تشکیل میوه مختل می گردد. زمانی که گیاهان در استرس های این چنینی در دوران رشد رویشی، زایشی و میوه دهی  قرار می گیرند رشد و عملکرد محصول دچار افت شدید می گردد.

 

فورتوناتو به گیاهان کمک می کند بر این شرایط چیره و از خسارت وارد شده بر محصولات  جلوگیری نماید.

 

 

میزان مصرف عمومی

گوجه فرنگی، خیار، فلفل، کدو، بادنجان، طالبی، هندوانه ، کاهو :

قبل از گلدهی                                                                   60-50 گرم در 100 لیتر آب

زمان میوه دهی (فروت ست)                                             60-50 گرم در 100 لیتر آب

 

سیب، هلو،گلابی،انار، مرکبات :

قبل از گلدهی                                                                   50-60 گرم در 100 لیتر آب

 

توت فرنگی :

بعد از زمان گلدهی یکبار مصرف                                       50-60 گرم در 100 لیتر آب

 

پنبه :

بعد از اولین قوزه                                                               600-500 گرم در هکتار

15 روز بعد                                                                         تکرار

 

ذرت :

ارتفاع 20-25 سانتیمتری                                                 600-500 گرم در هکتار