ریل پلاس Real Plus

Genta

تسریع ساخت آمینو اسید ها با ترکیب ویژه پتاسیم - بر- کلسیم

  • عمل همزمان سه عنصر اصلی موجود در این محصول باعث افزایش سازگاری گیاهان با تغییرات ناگهانی دما می گردد.
  • عنصر بر رشد سلولی را افزایش می دهد و جذب پتاسیم و کلسیم را افزایش می دهد.
  • وجود پتاسیم فعال در این محصول کیفیت میوه را به طور چشمگیری افزایش می دهد.
  • مشکلات فیزیولوژیکی گیاهان با گلایسین کلسیم و وجود پتاسیم و بر به حداقل می رسد.
  • ریل پلاس باعث افزایش ترشح هورمون آبسزیک اسید در گیاهان شده و رشد ونمو را تنظیم نموده و میزان فتوسنتز را حتی در شرایط بروز استرس دمایی افزایش می دهد.

ریل پلاس Real Plus

تجزیه ضمانت شده:

نیتروژن محلول (نیترات)

 N 

پتاسیم محلول

KO

کلسیم محلول

CaO

بر محلول

 B

3 %   

15 %

 12 % 

2 %

 

 

تسریع ساخت آمینو اسید ها با ترکیب ویژه پتاسیم - بر- کلسیم

  • عمل همزمان سه عنصر اصلی موجود در این محصول باعث افزایش سازگاری گیاهان با تغییرات ناگهانی دما می گردد.
  • عنصر بر رشد سلولی را افزایش می دهد و جذب پتاسیم و کلسیم را افزایش می دهد.
  • وجود پتاسیم فعال در این محصول کیفیت میوه را به طور چشمگیری افزایش می دهد.
  • مشکلات فیزیولوژیکی گیاهان با گلایسین کلسیم و وجود پتاسیم و بر به حداقل می رسد.
  • ریل پلاس باعث افزایش ترشح هورمون آبسزیک اسید در گیاهان شده و رشد ونمو را تنظیم نموده و میزان فتوسنتز را حتی در شرایط بروز استرس دمایی افزایش می دهد.

 

 

روش مصرف عمومی:

 

محلولپاشی: 

 

زمان مصرف

میزان مصرف

سیب

میوه دهی

0/75 – 1 کیلوگرم در هر 1000 لیتر

 

بعد از برداشت

0/75 – 1 کیلوگرم در هر 1000 لیتر

هلو - آلو - گیلاس

میوه دهی - نمو

0/75 – 1 کیلوگرم در هر 1000 لیتر

 

بعد از برداشت-قبل از برگریزان

0/75 – 1 کیلوگرم در هر 1000 لیتر

سیب زمینی

بعد از سبز شدن

0/75 – 1 کیلوگرم در هر 1000 لیتر

مرکبات

بعد از برداشت

0/75 – 1 کیلوگرم در هر 1000 لیتر

 

بعد از ریزش 80% برگ ها

0/75 – 1 کیلوگرم در هر 1000 لیتر

انگور

قبل از گلدهی

0/75 – 1 کیلوگرم در هر 1000 لیتر

 

میوه دهی

0/75 – 1 کیلوگرم در هر 1000 لیتر

 

 

 

پسته

اوایل میوه دهی

0/75 – 1 کیلوگرم در هر 1000 لیتر

 

بعد از ریزش 80% برگ ها

0/75 – 1 کیلوگرم در هر 1000 لیتر

 

 

 

گوجه فرنگی- فلفل- بادنجان

15 روز بعد از کشت

0/75 – 1 کیلوگرم در هکتار

 

میوه دهی

0/75 – 1 کیلوگرم در هکتار

آفتاب گردان

زمان 5-6 جفت برگی

0/5 – 0/75 کیلوگرم در هکتار

 

 

 

پنبه

زمان گلدهی

1 کیلوگرم در هکتار

ذرت

زمان طول ساقه 45 سانتیمتر

1 کیلوگرم در هکتار

 

 

 

 

 

همراه آبیاری:                            5 - 10 کیلوگرم در هکتار