اسپرینترپلاس Sprinter Plus

Genta

تاثیر اسپرینتر پلاس بر گیاهان:

 • باعث تحریک گیاه به تولید ریشه های جانبی جدید شده و درنتیجه جذب آب و عناصر غذایی را افزایش می دهد.
 • باعث ترمیم ریشه های آسیب دیده می شود و رشد مجدد آن ها را به دنبال دارد.
 • باعث بهبود شرایط خاک شده و فرآیند های شیمیایی را شتاب می دهد.
 • باعث تحریک گیاه به افزایش رشد در شرایط تنش می گردد.
 • باعث کمک به رفع مشکلات ناشی کوددهی و آبیاری غلط می شود.

تاثیر بر بذر:

 • تقویت جوانه زنی

اسپرینترپلاس Sprinter Plus

تولید پایدار ریشه های استوار

 

تاثیر اسپرینتر پلاس بر گیاهان:

 • باعث تحریک گیاه به تولید ریشه های جانبی جدید شده و درنتیجه جذب آب و عناصر غذایی را افزایش می دهد.
 • باعث ترمیم ریشه های آسیب دیده می شود و رشد مجدد آن ها را به دنبال دارد.
 • باعث بهبود شرایط خاک شده و فرآیند های شیمیایی را شتاب می دهد.
 • باعث تحریک گیاه به افزایش رشد در شرایط تنش می گردد.
 • باعث کمک به رفع مشکلات ناشی کوددهی و آبیاری غلط می شود.

تاثیر بر بذر:

 • تقویت جوانه زنی

 

تجزیه ضمانت شده:

نیتروژن کل

 N 

فسفر

PO5

روی محلول

Zn

کلات روی

 EDTA- Zn

6 %   

30 %

5/4 % 

2/2 %

 

دستور العمل مصرف:

 

 

زمان مصرف

میزان مصرف

صیفیجات

تولید گیاهچه به صورت ریشه ای

750 - 1250 گرم در هزار لیتر آب

زمان انتقال گیاهچه

10-5 کیلوگرم در هکتار

درصورت بروز بیماری های ریشه ای

10-5 کیلوگرم در هکتار

زمان بروز تنش طی دو تکرار

10-5 کیلوگرم در هکتار

 

 

مرکبات و درختان میوه

زمان رشد زایشی – قبل از گلدهی

10-5 کیلوگرم در هکتار

 

مصرف ریشه ای

 

انگور- پسته - زیتون

زمان رشد زایشی – قبل از گلدهی

10-5 کیلوگرم در هکتار

 

مصرف ریشه ای