سیتون سوپرمیکس Seaton Supermix

Genta

بیش از 42 درصد از ماده آلی موجود در این محصول جلبک دریایی می باشد که نه تنها جذب عناصر را به طور چشمگیری افزایش می دهد بلکه دارای محرک طبیعی بوده و مصرف آن تقویت فاز زایشی و باردهی محصولات را به دنبال خواهد داشت.

وجود عناصر غذایی پتاسیم، نیتروژن، منیزیوم، بر، به همراه 20 درصد ماده آلی در این محصول باعث افزایش فعالیت های متابولیکی و فتوسنتز در گیاهان شده و عملکرد را در واحد سطح افزایش می دهد.

سیتون سوپرمیکس Seaton Supermix

  • کاهش استرس در زمان بروز تغییرات ناگهانی دما
  • افزایش میوه دهی و عملکرد
  • افزایش سرعت میوه دهی در شرایط نامناسب محیطی می گردد
  • تقویت ساقه و اندام های هوایی جهت شروع فصل جدید می گردد

 

بیش از 42 درصد از ماده آلی موجود در این محصول جلبک دریایی می باشد که نه تنها جذب عناصر را به طور چشمگیری افزایش می دهد بلکه دارای محرک طبیعی بوده و مصرف آن تقویت فاز زایشی و باردهی محصولات را به دنبال خواهد داشت.

وجود عناصر غذایی پتاسیم، نیتروژن، منیزیوم، بر، به همراه 20 درصد ماده آلی در این محصول باعث افزایش فعالیت های متابولیکی و فتوسنتز در گیاهان شده و عملکرد را در واحد سطح افزایش می دهد.

 

 

تجزیه ضمانت شده:

نیتروژن کل

( N )

پتاسیم محلول

(KO)

بر محلول

 (B)

منیزیوم محلول

(MgO)

ماده آلی

جلبک دریایی

5 %   

14 %

1/5 %

2 %

20 %

42 %

 

دستور العمل مصرف:

محلولپاشی: 

 

میزان مصرف در هکتار

صیفیجات

0/5 - 1 کیلوگرم در هر هزار لیتر

 

 

مرکبات و درختان میوه

0/5 - 1 کیلوگرم در هر هزار لیتر

 

 

انگور- پسته - زیتون

0/5 - 1 کیلوگرم در هر هزار لیتر

 

 

سیب زمینی - پیاز - بادام

0/5 - 1کیلوگرم در هر هزار لیتر

 

 

حبوبات - غلات - پنبه

0/5 - 1 کیلوگرم در هکتار

 

 

ذرت - آفتابگردان - تنباکو

0/5 - 1 کیلوگرم در هکتار

 

 

همراه آبیاری : 5 - 10 کیلوگرم در هکتار