بیوفورت Bio Forte

Swissgrow

بیوفورت محصولی است که دارای نیتروژن ارگانیک، آمینواسید و پپتید می باشد که از هیدرولیز آنزیمی مشتق شده اند. بیوفورت کود ارگانیک منحصر به فردی است که دارای درصد بالای اسید آمینه تریپتوفان (نقش بسیار مهمی در تولید اکسین گیاهی دارد) می باشد، اسید آمینه های موجود در این کود با فرم L هستند که نسبت به بقیه اسیدهای آمینه تولیدی در آزمایشگاه ها بسیار موثرتر می باشند.

بیوفورت Bio Forte

بیوفورت محصولی است که دارای نیتروژن ارگانیک، آمینواسید و پپتید می باشد که از هیدرولیز آنزیمی مشتق شده اند. بیوفورت کود ارگانیک منحصر به فردی است که دارای درصد بالای اسید آمینه تریپتوفان (نقش بسیار مهمی در تولید اکسین گیاهی دارد) می باشد، اسید آمینه های موجود در این کود با فرم L هستند که نسبت به بقیه اسیدهای آمینه تولیدی در آزمایشگاه ها بسیار موثرتر می باشند. بیوقورت دارای توانایی جذب بسیار بالا توسط گیاهان می باشد. این کود مقاومت گیاه را در مقابل تمامی استرس ها مقاومت میکند. موارد آلی مورد نیاز گیاه را جهت بالا رفتن تراکم بافتی و توانایی گیاه را فراهم می سازد و بیش از آن باعث افزایش توسعه سلولی، طول ساقه می شود و بالا رفتن کیفیت و عملکرد محصولات را به دنبال خواهد داشت و در صورت مصرف آن با دیگر کودها و سموم کشاورزی اثر آنها را تقویت می نماید. همچنین می توان این کود را در کشت های ارگانیک مصرف نمود.

 

میزان و روش مصرف (بصورت محلول پاشی) :

درختان میوه : از زمان بیداری تا زمان برداشت به میزان مصرف 2 - 2/5 لیتر در هکتار و با تکرار 5 - 6 مرتبه

سبزی و صیفی - باغی : از زمان نشاء زدن تا زمان برداشت 1/5 - 2 لیتر در هکتار و با تکرار 5 - 6 مرتبه

گلکاری و گیاهان زینتی : در طول دوره رشد به میزان 1/5 - 2 لیتر در هکتار

(میزان مصرف ها در 1000 لیتر آب در هکتار می باشد.)

اختلاط پذیری : این محصول را می توان با اکثر کودها و سموم کشاورزی مخلوط نمود به غیر از موارد دارای مس و سولفور و محصولاتی قلیایی، بعد از مصرف سموم کشاورزی ذکر شده مصرف بیوفورت 4 روز بعد از آن باید صورت گیرد.

 

ماده آلی

40 %

میزان پروتئین

31 %

نیتروژن آلی

6 %

وزن مخصوص

28/1

کربن آلی

16 %

PH

7-7/7